Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
The combination of several actions into one.
 
reorganization (e.g. of a company)
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidateyhdistää; vahvistaa; yhdistyä; lujittaa; lujittua; kovettua; vakauttaa
consolidated accountkonsernitili
consolidated cash flow statementKonsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statementKonsernitilinpäätös
consolidated income statementKonsernin tuloslaskelma
consolidated projectkoontiprojekti
Consolidated statement of changes in equityLaskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive incomeKonsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidationtoimialueiden yhdistäminen
event consolidationtapahtumien yhdistäminen
land consolidationuusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and ConsolidationAlihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
We must consolidate what already exists.Meidän täytyy vahvistaa sitä, mikä on jo olemassa.
Under the CAI mode, each member of the CAI group and their respective CBs are provided with the list of PM accounts of the group members and the following additional information consolidated at the level of the CAI groupCAI-toimintatapaa käytettäessä kullekin CAI-ryhmän jäsenelle ja asianomaiselle keskuspankille toimitetaan luettelo ryhmän jäsenten PM-tileistä sekä seuraavat CAI-ryhmän tasolla yhdistetyt lisätiedot
I shall therefore continue to keep an eye on this question, in the hope of achieving budgetary and legislative consolidation of this mechanism.Jatkan tämän vuoksi tämän asian tarkastelua toivoen, että mekanismi saa talousarviossa ja lainsäädännössä vahvistuksen.
In the financial statements that include the foreign operation and the reporting entity (e.g. consolidated financial statements when the foreign operation is a subsidiary), such exchange differences shall be recognised initially in a separate component of equity and recognised in profit or loss on disposal of the net investment in accordance with paragraphTilinpäätöksessä, joka sisältää sekä ulkomaisen yksikön että raportoivan yhteisön (esimerkiksi konsernitilinpäätös ulkomaisen yksikön ollessa tytäryritys), tällaiset kurssierot on merkittävä alun perin omaksi eräkseen omaan pääomaan ja kirjattava tulosvaikutteisesti kappaleen ‧ mukaisesti, kun nettosijoituksesta luovutaan
WHEREAS A NUMBER OF PRINCIPLES RELATING TO THE PREPARATION OF CONSOLIDATED ACCOUNTS AND VALUATION IN THE CONTEXT OF SUCH ACCOUNTS MUST BE LAID DOWN IN ORDER TO ENSURE THAT ITEMS ARE DISCLOSED CONSISTENTLY, AND MAY READILY BE COMPARED NOT ONLY AS REGARDS THE METHODS USED IN THEIR VALUATION BUT ALSO AS REGARDS THE PERIODS COVERED BY THE ACCOUNTSon vahvistettava joukko konsolidoitujen tilinpäätösten laatimiseen ja sen yhteydessä suoritettavaan arvostukseen liittyviä periaatteita, jotta varmistetaan se, että varallisuusarvot ilmoitetaan johdonmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä arvostussääntöjen että tilikausien suhteen
continue its efforts to further reduce the tax burden on labour towards the average of its neighbouring countries, especially by reducing the tax wedge on low-skilled workers, while strengthening fiscal consolidationpyrkii edelleen keventämään työhön kohdistuvaa verorasitusta naapurimaidensa keskiarvon suuntaan, erityisesti pienentämällä heikon ammattitaidon omaavien työntekijöiden verokiilaa, vahvistaen samalla julkisen talouden vakauttamista
Where appropriate, they shall keep consolidated accounts for other, non-electricity activitiesYritysten on tarvittaessa laadittava konsolidoitu tilinpäätös muista kuin sähköalaan kuuluvista toiminnoista
The first part of this package, Regulation ‧ concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector, was approved by the Governing Council at its meeting on ‧ ovemberTilastopaketin ensimmäinen osa, Euroopan keskuspankin asetus ‧ rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta, hyväksyttiin EKP: n neuvoston kokouksessa
To date, there has been the possibility, albeit limited and on the basis of the correlation of powers, of exercising some autonomous economic policy, since draconian programmes of consolidation have not been imposed by international credit organizations or associations of regional integration.Tähän asti valtioilla on ollut mahdollisuus harjoittaa itsenäistä talouspolitiikkaa, tosin rajoitettua ja ulkoisista tekijöistä riippuvaa, sikäli kuin ne eivät ole joutuneet kansainvälisten rahoitusjärjestelmien tai alueellisten integraatiounionien vakautusja vyönkiristysohjelmien kynsiin.
Austria is also invited to submit in time for the assessment of the effective action under the excessive deficit procedure an addendum to the programme to report on progress made in the implementation of the Council recommendation under Article ‧ of ‧ December ‧ and to outline in some detail the consolidation strategy that will be necessary to progress towards the correction of the excessive deficitItävaltaa kehotetaan myös toimittamaan hyvissä ajoin liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaista toimien tuloksellisuuden arviointia varten ohjelman täydennys raportoidakseen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaisen ‧ päivänä joulukuuta ‧ annetun neuvoston suosituksen täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistyksestä ja esittämään yksityiskohtaisempi vakauttamisstrategia, joka on tarpeen liiallisen alijäämän korjaamisessa edistymiseksi
Consolidation of the Single Market is just as significant for reviving the economy as the other two initiatives: the reinforcement of economic management and the 2020 strategy.Sisämarkkinoiden lujittaminen on talouden elvyttämiselle aivan yhtä tärkeää kuin kaksi muutakin aloitetta, jotka koskevat talouden hallinnan vahvistamista ja Eurooppa 2020 -strategiaa.
carrying out statutory audits of the consolidated accounts of bodies of undertakings and verifying that the consolidated annual reports are consistent with those consolidated accounts in so far as such audits and such verification are required by Community lawyrityskokonaisuuksien konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tarkastuksen suorittamisesta ja sen todentamisesta, että konsolidoidut toimintakertomukset ovat yhdenmukaisia konsolidoitujen tilinpäätöksien kanssa, sikäli kuin yhteisön oikeudessa edellytetään tällaista tarkastusta ja todentamista
We shall likewise seek to consolidate relations with the Russian Federation particularly strongly through increasingly close dialogue and specific measures that are tangible confirmation of Russia's desire to belong to the political, economic, social and cultural fabric of Europe and the West.Samoin pyrimme vakiinnuttamaan suhteitamme Venäjän federaatioon erityisen voimakkaasti tiivistämällä vuoropuhelua ja toteuttamalla erityistoimia, jotka tuovat konkreettisesti esiin Venäjän halukkuuden olla osa Euroopan ja länsimaiden poliittista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista järjestelmää.
In consolidated financial statements, temporary differences are determined by comparing the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements with the appropriate tax baseKonsernitilinpäätöksessä väliaikaiset erot määritetään vertaamalla varojen ja velkojen konsernitilinpäätöksessä olevaa kirjanpitoarvoa niiden verotukselliseen arvoon
Note accompanying the consolidated accountsKonsolidoituun tilinpäätökseen liitetty ilmoitus
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than ‧ million Euro, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposuresLuottolaitokset voivat soveltaa seuraavaa korrelaatiokaavaa laskiessaan yritysvastuiden riskipainoja niiltä yrityksiltä oleviin vastuisiin, jotka kuuluvat ryhmään, jonka vuotuinen kokonaisliikevaihto on alle ‧ miljoonaa euroa
I do not agree that the introduction of a common consolidated tax base is either necessary or desirable, as suggested in this report.En hyväksy ajatusta siitä, että yhteisen yhtenäistetyn veroperustan käyttöönotto olisi tarpeen tai edes toivottavaa, kuten mietinnössä ehdotetaan.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, decentralised cooperation should be seen as one element of sustainable development, which values the role of local operators, provides incentives for consolidating civil society and promotes partners, not only .Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, hajautettua yhteistyötä olisi pidettävä yhtenä kestävän kehityksen osatekijänä, jossa korostetaan paikallisten toimijoiden asemaa, tarjotaan kannustimia kansalaisyhteiskunnan lujittamiseen ja edistetään kumppanien eikä ainoastaan suojattien toimintaa.
The numbering in the first column relates to the balance sheet formats given in Annexes ‧ and ‧ (weekly financial statements and consolidated annual balance sheet of the EurosystemNumerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä ‧ ja ‧ (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase
The pursuit of these objectives must be based on credible, consolidated action aimed at exiting the crisis, with employment being one of the key items on this agenda.Näihin tavoitteisiin pyrkimisen on perustuttava uskottaviin ja voimakkaisiin toimiin kriisistä selviytymiseksi, ja työllisyys on yksi strategian keskeisistä aiheista.
This goal will require a considerable consolidation effort after the deterioration in ‧ and ‧ by almost ‧ percentage point of GDPTavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävää vakauttamista, kun rahoitusasema heikkeni vuosina ‧ ja ‧ lähes ‧ prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen
These will essentially be geared to the development and transfer of research competencies, the consolidation and widening of researchersOhjelmat tähtäävät ensi sijassa tutkimusosaamisen kehittämiseen ja siirtämiseen, tutkijoiden uranäkymien parantamiseen ja laajentamiseen ja huippuosaamiseen edistämiseen eurooppalaisessa tutkimuksessa
We believe that tax competition is beneficial and does not constitute illegal state aid; we do not favour the creation of a common, consolidated corporate tax base.Mielestämme verokilpailu on hyödyllistä, emmekä pidä sitä lainvastaisena valtiontukena. Emme kannata yhteisen, yhtenäistetyn yhtiöveropohjan luomista.
As it committed to doing, it publishes in consolidated form its internal rules of procedure governing its relations with the complainant.Lupauksensa mukaisesti komissio julkaisee koonnelman sisäisistä menettelysäännöistään, jotka koskevat komission suhdetta kantelijaan.
SIC-‧ Consolidation- special purpose entities (as revised inSIC-‧ Konsernitilinpäätös- erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (uudistettu
Näytetään sivua 1. Löydetty 9502 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 5,796 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.