Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
The combination of several actions into one.
 
reorganization (e.g. of a company)
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidateyhdistää; vahvistaa; yhdistyä; lujittaa; lujittua; kovettua; vakauttaa
consolidated accountkonsernitili
consolidated cash flow statementKonsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statementKonsernitilinpäätös
consolidated income statementKonsernin tuloslaskelma
consolidated projectkoontiprojekti
Consolidated statement of changes in equityLaskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive incomeKonsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidationtoimialueiden yhdistäminen
event consolidationtapahtumien yhdistäminen
land consolidationuusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and ConsolidationAlihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
Over the last years it has become evident that it is necessary to strengthen the public authority aspect of accreditation and consolidate the position of accreditation bodies in EU/EFTA Member States and their relationship with the relevant national authoritiesViime vuosina on ilmennyt, että on tarpeen lujittaa akkreditoinnin viranomaisluonnetta ja vahvistaa akkreditointielinten asemaa EU:n ja EFTAn jäsenvaltioissa sekä niiden suhteita asianomaisiin kansallisiin viranomaisiin
Produce comprehensive consolidated government accountsSen on kehitettävä laaja konsolidoitu kansantalouden tilinpito
• sustained efforts to consolidate Member States public finances ’ ;jatkuvat julkisen talouden tervehdyttämiseen tähtäävät toimet jäsenvaltioissa
There is a logic to the way in which the Council - which has done its job in calling for consolidation of the 2007 legislation - works and operates, which means that it needs documents produced by the Commission before it can go any further.Neuvoston työssä ja toiminnassa on tietty logiikka, mikä tarkoittaa, että komission on laadittava asiakirjat, ennen kuin neuvosto voi edetä asiassa. Neuvosto onkin tehnyt työnsä ja vaatinut vuoden 2007 lainsäädännön konsolidoimista.
Upon its first registration and every three years thereafter, the organisation is required to make available the information detailed under point ‧ in a consolidated printed versionOrganisaation on ensimmäisen rekisteröintinsä yhteydessä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi toimitettava ‧ kohdassa mainitut tiedot konsolidoidussa painetussa muodossa
contribute a high level of credibility and quality to the annual or consolidated accounts in conformity with the principles set out in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC and in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC; andne varmistavat osaltaan tilinpäätöksille ja konsolidoiduille tilinpäätöksille korkean tason uskottavuuden ja laadun direktiivin ‧/‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdassa ja direktiivin ‧/‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti; ja
This transitional zone between 75 and 90% of European GDP is a real commitment towards a consolidated cohesion policy for the years to come.EU:n bruttokansantuotteen 75 ja 90 prosentin välillä oleva väliluokka on sitoumus vakaammasta koheesiopolitiikasta tulevina vuosina.
Regulation (EC) No ‧ of the ECB of ‧ ecember ‧ amending Regulation (EC) No ‧ ( ‧ ) concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sectorEKP: n asetus (EY) N: o ‧ annettu ‧ päivänä joulukuuta ‧ rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N: o ‧ ( ‧ ) muuttamisesta
The ‧ budget law provides for even lower disbursements if the underperformance in the consolidated general government revenues falls to a level that would result in a negative budget balanceVuoden ‧ talousarviolaissa säädetään vielä alhaisemmista maksuista, jos julkisen talouden konsolidoidut tulot laskevat tasolle, jolla julkisen talouden rahoitusasema olisi negatiivinen
This report demonstrates little concern for the social and economic situation of certain Member States and dwells on the need to pursue budgetary consolidation and compliance with the Stability Pact.. (PT) Tässä mietinnössä, jossa suhtaudutaan välinpitämättömästi eri jäsenvaltioiden taloudellis-sosiaaliseen tilanteeseen, vaaditaan, että jatketaan ponnisteluja julkisen talouden vakauttamiseksi ja vakaussopimuksen noudattamiseksi.
The control of government expenditure was key in the consolidation, with a reduction from almost ‧ % of GDP in ‧ to below ‧ % inVakauttamisessa keskeistä oli se, että valtion menot pidettiin kurissa: vuonna ‧ ne olivat alle ‧ prosenttia suhteessa BKT:hen kun ne vuonna ‧ olivat lähes ‧ prosenttia
Consolidating elements--- short-term securitiesSulautuserät--- lyhytaikaiset arvopaperit
The above shows that, during the IIP, the Chinese exporters were able to consolidate their position in the Community to the detriment not only of the Community industry (see recital ‧), but also of other third countriesEdellä esitetty osoittaa, että kiinalaiset viejät pystyivät vahinkotutkimusajanjakson aikana lujittamaan asemaansa yhteisössä sekä yhteisön tuotannonalan (katso johdanto-osan ‧ kappale) että muiden kolmansien maiden markkinaosuuden kustannuksella
I agree with the European Parliament's call for the Commission and Member States to further develop and consolidate initiatives that provide cancer sufferers with support either directly or indirectly.Tuen Euroopan parlamentin komissiolle ja jäsenvaltioille esittämää kehotusta kehittää ja vahvistaa aloitteita, joilla annetaan suoraa tai epäsuoraa tukea syövästä kärsiville.
Paragraph ‧ shall not prevent supervision on a consolidated basis pursuant to this DirectiveEdellä ‧ kohta ei estä konsolidoitua valvontaa tämän direktiivin perusteella
MFIs consolidate for statistical purposes the business of all their offices (registered or head office and/ or branches) located within the same national territoryTilastointia varten rahalaitokset konsolidoivat kaikkien samalla kansallisella alueella sijaitsevien toimipaikkojensa (päätoimipaikka ja/ tai sivukonttorit) liiketapahtumat
In a bid to consolidate and step up these efforts, a sustainable development strategy was adopted for the Union at the EU summit in GothenburgGöteborgin huippukokouksessa tehtiin päätös Euroopan unionin kestävän kehityksen strategiasta näiden pyrkimysten kokoamiseksi ja tehostamiseksi
Where a parent undertaking is a parent credit institution in a Member State or an EU parent credit institution, supervision on a consolidated basis shall be exercised by the competent authorities that authorised it under ArticleKun emoyritys on jäsenvaltiossa tai Euroopan unionissa emoyrityksenä toimiva luottolaitos, konsolidoitua valvontaa toteuttavat ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat antaneet tälle luottolaitokselle ‧ artiklassa tarkoitetun toimiluvan
within the context of fiscal consolidation in the medium-term and public administration reform, intensify the efforts to redirect public expenditure towards areas beneficial to raising the country’s growth potential and external competitiveness whilst maintaining firm overall expenditure controljulkisen talouden vakauttamiseksi pitkällä aikavälillä ja julkishallinnon uudistuksen jatkamiseksi tehostaa toimia julkisten menojen kohdentamiseksi aloille, jotka edistävät maan kasvupotentiaalin kehittämistä ja ulkoista kilpailukykyä, samalla kun menoja kaiken kaikkiaan valvotaan tiukasti
At its meeting in Dublin , the European Council welcomed the peace consolidation plan just adopted by the ministerial conference in London , and made clear that the development of the European Union ' s relations with the countries of the former Yugoslavia was conditional , among other things , on their unreservedly supporting the peace agreement .Euroopan unioni lujitti vuonna 1996 myös kehitysapua koskevaa lainsääd äntöään hyväksymällä erityisesti asetuksen elintarvikeavun politiikasta ja hallinnasta , jonka tarkoituksena on tehdä elintarvikeavusta pitkän aikavälin kehityksen rakenteellinen väline , sekä laatimalla uuden yhteisen maataloustuotteiden tullietuusjärjestelmän .
Thi s paragraph shall also apply to the consolidated accounts of the Bank .Tätä kohtaa sovelletaan myös pankin konsolidoituun tilinpäätökseen .
Would welcome a more in-depth examination of the economic effects of the FSAP measures in the light of the Lisbon Strategy and the financing needs of the real economy; asks the Commission to commission such studies together with its annual progress reports and implementation monitors, and recommends that special attention be given to the effects of the implementation of the FSAP measures with special reference to the countries benefiting relatively from FSAP implementation and to the magnitude of beneficiary countries' profits earned from the consolidation of the financial markettoivoo perusteellisemman selvityksen tekemistä rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaan liittyvien toimien taloudellisista vaikutuksista Lissabonin strategian ja reaalitalouden rahoitustarpeiden valossa; pyytää komissiota tekemään tällaisen tutkimuksen vuotuisten edistymiskertomustensa ja täytäntöönpanovalvonnan yhteydessä ja suosittaa, että kiinnitetään erityistä huomiota rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaan liittyvien toimien täytäntöönpanon vaikutuksiin ja varsinkin maihin, jotka hyötyvät suhteellisesti rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaan liittyvien toimien täytäntöönpanosta, ja rahoitusmarkkinoiden konsolidoinnista
Declare that, by failing to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings, or, in any case, by failing to communicate such measures to the Commission, the Italian Republic has failed to fulfil its obligations under that directiveYhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Italian tasavalta ei ole noudattanut yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä ‧ päivänä kesäkuuta ‧ annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin ‧/‧/EY mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole antanut sen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ole ainakaan ilmoittanut näitä toimenpiteitä komissiolle
As well as consolidating the abovementioned pre-existing provisions , thenew text comprises a new title relating to the management and control system for aidschemes , which will align practices in the outermost regions on those applied in the rest ofthe territory of the Union under Regulation ( EC ) No 3508 / 92 .Uudessa asetuksessa on edellä mainittujen vanhojen säännösten lisäksi uusi osasto , joka koskee tukijärjestelmän hallintoa ja valvontaa ja jossasyrjäisimpien alueiden käytännöt on saatettu vastaamaan unionin muiden alueiden käytäntöjä asetuksen ( ETY ) N : o 3508 / 92 mukaisesti .
In addition to consolidating the rule of law, important measures will be taken to combat terrorism and terrorist financing and to prevent the use of weapons of mass destruction.Oikeusvaltioperiaatteen vakauttamisen lisäksi ryhdytään tärkeisiin toimenpiteisiin terrorismin ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi sekä joukkotuhoaseiden käytön estämiseksi.
Näytetään sivua 1. Löydetty 12204 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 2,863 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.