Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
The combination of several actions into one.
 
reorganization (e.g. of a company)
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidateyhdistää; vahvistaa; yhdistyä; lujittaa; lujittua; kovettua; vakauttaa
consolidated accountkonsernitili
consolidated cash flow statementKonsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statementKonsernitilinpäätös
consolidated income statementKonsernin tuloslaskelma
consolidated projectkoontiprojekti
Consolidated statement of changes in equityLaskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive incomeKonsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidationtoimialueiden yhdistäminen
event consolidationtapahtumien yhdistäminen
land consolidationuusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and ConsolidationAlihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
Firstly, there is no legal basis for the consolidation and extrapolation of financial corrections in the funding period ‧ toEnsinnäkään rahoitusoikaisujen kiinteämääräisyydelle ja ekstrapolaatiolle tukikautena ‧–‧ ei ole mitään oikeudellista perustaa
The Commission has committed itself to helping to consolidate the building of Europe, and to endorsing the Union's highly positive initiatives designed to combat unemployment, reach the environmental targets set in Kyoto, make sure the euro is brought in on time, complete the single market, and undergo enlargement.Komissio on sitoutunut edistämään Euroopan yhdentymiskehitystä ja vahvistamaan unionin myönteiset, erittäin myönteiset aloitteet, jotka koskevat työttömyyden vastaista taistelua, Kiotossa asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamista, onnistumista euron käyttöönoton aikataulun noudattamisessa ja sisämarkkinoiden täydentämistä sekä laajentumisen toteuttamista.
A consolidated version of the summary containing the main points of the specification is set out in Annex ‧ to this RegulationEritelmän pääkohtia koskeva yhteenveto on tämän asetuksen liitteessä II
Charts illustrating the consolidated seventh, eighth and ninth EDFsSeitsemännen, kahdeksannen ja yhdeksännen EKR:n konsolidoitua tilannetta
The first development I would like to mention is that the European Union has made good progress in 2008 in consolidating its external policy instruments, in order to tackle discrimination and violence against women.Ensimmäinen kehitys, jonka haluan mainita, on se, että Euroopan unioni on vuonna 2008 edistynyt hyvin ulkopoliittisten välineidensä lujittamisessa naisiin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan torjumiseksi.
We have had new tasks conferred on us by the Treaty of Lisbon which involve additional expenditure, but the forthcoming year, 2012, must be a year of consolidation.Lissabonin sopimus antoi meille uusia tehtäviä, joiden hoitaminen aiheuttaa lisämenoja. Tulevan vuoden, vuoden 2012 täytyy silti olla vakauttamisen vuosi.
This work serves mainly to consolidate existing agreements between system operators which have been in place for a number of yearsTämän työn avulla pyritään pääasiassa yhdistämään siirtoverkon haltijoiden välisiä nykyisiä sopimuksia, jotka ovat olleet voimassa useita vuosia
In order to consolidate the single market and thereby achieve the desired improvement in the economic and social conditions in the Community, one clear priority is the elimination of barriers to trade.Kaupan esteiden poistaminen on keskeinen tekijä sisämarkkinoiden toteutumisen sekä yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamisen kannalta.
Accordingly, one of the Presidency' s objectives will be to consolidate EU relations with Russia, relations based on specific points and tangible progress.Sen takia yksi puheenjohtajavaltion tavoitteista on lujittaa unionin suhteita Venäjään siten, että ne perustuvat konkreettisiin ja yksittäisiin asioihin ja edistysaskeliin.
In order to achieve a maximum degree of harmonisation, Member States should be allowed to impose additional national audit procedures or requirements only if these stem from specific national legal requirements relating to the scope of the statutory audit of annual or consolidated accounts, meaning that those requirements have not been covered by the adopted international auditing standardsMahdollisimman laajamittaisen yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden pitäisi voida määrätä ylimääräisiä kansallisia tilintarkastusmenettelyjä tai-vaatimuksia vain siinä tapauksessa, että ne ovat tarpeen tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen laajuuteen liittyvien kansallisten lakisääteisten erityisvaatimusten vuoksi, jolloin kyseiset vaatimukset eivät sisälly hyväksyttyihin kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin
Mr President, the Muscat report applauds the consolidation and merger and acquisition activity that has been taking place in pursuit of these elusive economies of scale and scope.Arvoisa puhemies, Muscatin mietinnössä kannatetaan keskittymistä sekä sulautumia ja yrityskauppoja koskevaa toimintaa, jota on harjoitettu, jotta mahdollistetaan tällaiset vaikeasti saavutettavat mittakaavaedut ja laaja toiminta.
For this reason, the proposal relating to the attachment and freezing of cross-border bank accounts that is under consideration really contributes to the evolution and consolidation of justice.Tästä syystä nyt käsiteltävä pankkitalletusten rajat ylittävää takavarikointia ja takaamista koskeva ehdotus edistää todella merkittävästi oikeuden kehittämistä ja lujittamista.
This proposal aims to consolidate the existing structure, in the form of a network, without creating, at least for the time being, a new agency or a new observatory at EU level.Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa nykyistä verkostomuotoista rakennetta niin, että ainakaan toistaiseksi ei perusteta uutta EU:n tason virastoa tai seurantakeskusta.
Madam President, ladies and gentlemen, a new and very important stage in the consolidation of the euro is now beginning.Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, euron vakiinnuttamisessa alkaa uusi ja hyvin tärkeä vaihe.
This Standard shall be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parentTätä standardia on sovellettava emoyrityksen määräysvallassa olevien yhteisöjen muodostamaa ryhmää koskevan konsernitilinpäätöksen laatimiseen ja esittämiseen
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ laying down the requirements for the implementation of Community operations, which, within the framework of Community cooperation policy, contribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human rights and fundamental freedoms in third countries (COM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta kolmansissa maissa yhteisön yhteistyöpolitiikan puitteissa edistävien yhteisön toimien, jotka ovat muita kuin kehitysyhteistyötoimia, täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o ‧/‧ muuttamisesta (KOM‧- ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
The property does not qualify as investment property in the consolidated financial statements, because the property is owner-occupied from the perspective of the groupKiinteistöä ei voida pitää sijoituskiinteistönä konsernitilinpäätöksessä, koska koko konsernin kannalta katsottuna kiinteistö on omassa käytössä
rapporteur. - Mr President, what we are voting on is not the Consolidated Treaty, but the Treaty of Lisbon. That was published in the Official Journal on 17 December 2007.esittelijä. - (EN) Arvoisa puhemies, emme äänestä konsolidoidusta sopimuksesta vaan Lissabonin sopimuksesta, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17. joulukuuta 2007.
Unofficial consolidated text ‧ a)- e)]. Produced by the Office for Official Publications of the European CommunitiesEuroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti ‧ a)- e)]
Otherwise, the provisions will have to be revised again in conjunction with the consolidation of the legislation, with the concomitant administrative complications that this will entail for the Member States, which will again have to revise their legislation and administrative practiceMuussa tapauksessa säännökset on jälleen tarkistettava koonnin yhteydessä, mistä aiheutuu jäsenvaltioille hallinnollisia lisärasitteita, kun lainsäädäntö ja hallintokäytännöt on tarkistettava uudelleen
The European Union has the particular responsibility of consolidating these foundations despite the internal political changes of recent days.Euroopan unionille kuuluu aivan erityisesti vastuu noiden perustojen lujittamisesta viime päivien sisäpoliittisten vaiheiden ulkopuolella.
Entities that are exempted in accordance with paragraph ‧ of IAS ‧ Consolidated and Separate Financial Statements from consolidation, paragraph ‧ of IAS ‧ Interests in Joint Ventures from applying proportionate consolidation or paragraph ‧(c) of this Standard from applying the equity method may present separate financial statements as their only financial statementsJos yhteisö on IAS ‧:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös kappaleen ‧ mukaisesti vapautettu konsernitilinpäätöksen esittämisestä, IAS ‧:n Osuudet yhteisyrityksissä kappaleen ‧ mukaisesti vapautettu suhteellisen yhdistelyn soveltamisesta tai tämän standardin kappaleen ‧(c) mukaisesti vapautettu pääomaosuusmenetelmän soveltamisesta, se saa esittää erillistilinpäätöksen ainoana tilinpäätöksenään
Similarly, if a parent becomes a first-time adopter for its separate financial statements earlier or later than for its consolidated financial statements, it shall measure its assets and liabilities at the same amounts in both financial statements, except for consolidation adjustmentsVastaavasti jos emoyrityksestä tulee erillistilinpäätöksensä osalta ensilaatija aikaisemmin tai myöhemmin kuin konsernitilinpäätöksen osalta, sen on arvostettava varansa ja velkansa samoihin määriin molemmissa tilinpäätöksissä, poikkeuksena konsernitilinpäätöksen laatimistoimenpiteistä johtuvat oikaisut
The rapporteur believes that these upgrades to the Euromed free trade agreements can contribute towards economic and political stability in this key region with a view to consolidating a single area of peace, development, justice, equality, freedom, plurality, democracy and respect.Esittelijä katsoo, että nämä Euro-Välimeri-vapaakauppasopimuksiin tehtävät parannukset voivat osaltaan lisätä taloudellista ja poliittista vakautta tällä tärkeällä alueella, koska ne edistävät rauhaan, kehitykseen, oikeuteen, tasa-arvoon, vapauteen, moniarvoisuuteen, demokratiaan ja kunnioitukseen perustuvan alueen luomista.
In that case, without prejudice to the application of this Directive to the central body, the whole constituted by the central body and its affiliated institutions must be the subject of consolidated accounts including an annual report which shall be drawn up, audited and published in accordance with this DirectiveSiinä tapauksessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin soveltamista keskuselimeen, keskuselimen ja sen tytär-ja osakkuusyhtiöiden muodostaman kokonaisuuden tulee laatia, tarkastaa ja julkistaa tämän direktiivin mukaisesti konsolidoitu tilinpäätös, johon sisältyy toimintakertomus
Näytetään sivua 1. Löydetty 9502 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 7,729 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.