ääntäminen:      

Käännökset kielelle suomi:

 • kylmä   
  (Noun  )
   
  Ett tillstånd med låg temperatur.
 • kylmyys   
  (Noun  )
 • pakkanen   
  (Noun  )
 • viileys   

Muita merkityksiä:

 
Att göra svalare eller kallare.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta ruotsi -suomi. (3)

kyljääkaappi; reisi
kylarejäähdytin
kylighillitty; viileä; synkeä

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kyla", käännösmuisti

add example
från den ‧ januari ‧ i all annan kyl-och luftkonditioneringsutrustning tillverkad efter den ‧ december ‧, med undantag av fast luftkonditioneringsutrustning med en kyleffekt understigande ‧ kW, för vilken användning av klorfluorkolväten skall vara förbjuden från och med den ‧ juli ‧ i utrustning tillverkad efter den ‧ juni ‧, och för reversibla luftkonditionerings-/värmepumpsystem för vilka användning av klorfluorkolväten skall vara förbjuden från den ‧ januari ‧ i all utrustning tillverkad efter den ‧ decemberpäivästä tammikuuta ‧ alkaen kaikissa muissa ‧ päivän joulukuuta ‧ jälkeen valmistetuissa jäähdytys-ja ilmastointilaitteissa, lukuun ottamatta kiinteitä ilmastointilaitteita, joiden jäähdytyskapasiteetti on alle ‧ kW, joissa osittain halogenoitujen kloorifluorivetyjen käyttö kielletään ‧ päivästä heinäkuuta ‧ alkaen ‧ päivän kesäkuuta ‧ jälkeen valmistetuissa laitteissa, sekä vaihtosuuntaisia ilmastointi-/lämpöpumppujärjestelmiä, joissa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö on kiellettyä ‧ päivästä tammikuuta ‧ alkaen kaikissa ‧ päivän joulukuuta ‧ jälkeen valmistetuissa laitteissa
Middagen står i kylen, raring.Jag kommer när jag kommerPäivällinen on jääkaapissa, kulta
Förväntad slutlig energianvändning (brutto) för [medlemsstat] med avseende på värme och kyla, el och transport fram till ‧ med hänsyn till effekterna av åtgärder för energieffektivitet och energibesparingar[Jäsenvaltion] odotettu energian loppukulutus lämmityksessä ja jäähdytyksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä vuoteen ‧, kun otetaan huomioon vuosina ‧–‧ toteutettavien energiatehokkuus- ja energiansäästötoimien vaikutus
Ni verkar påfallande kylig och samvetslös, mr DufresneVaikutatte harvinaisen kylmältä ja tunteettomalta, mr Dufresne
Hans namn var Kyle ReeseHänen nimensä oli Kyle Reese
I denna modul beskrivs det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud som uppfyller kraven i punkt ‧, garanterar och försäkrar att en kyl-eller frysapparat uppfyller kraven i enlighet med detta direktivTässä moduulissa kuvataan menettelyä, jolla ‧ kohdassa esitetyt vaatimukset täyttävä valmistaja tai tämän valtuuttama yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että kylmälaite on tämän direktiivin vaatimusten mukainen
Kyl ned till ‧ °C och tillsätt filtersteriliserade vattenstocklösningar bestående av följande ingredienser för att erhålla de angivna slutkoncentrationernaJäähdytetään ‧ °C:een ja lisätään seuraavien aineiden suodatinsteriloituja vesikantaliuoksia, jotta saadaan määrätyt loppupitoisuudet
De produkter som avses i punkterna ‧ och ‧ skall kylas omedelbart efter slakt i minst ‧ timmar så att innertemperaturen efter denna tid inte överstiger + ‧ °CEdellä ‧ ja ‧ kohdassa tarkoitetut tuotteet on jäähdytettävä välittömästi teurastuksen jälkeen vähintään ‧ tuntia siten, että niiden sisälämpötila on jäähdytysajan lopussa enintään + ‧ °C
en lokal eller säker plats, vid behov med kyla, för lagring av råvaror om sådan lagring förekommerraaka-aineiden varastointiin tila tai erillinen paikka, joka on tarvittaessa jäähdytetty, jos tällaista varastointia harjoitetaan
– Herr talman! Det stämmer att tonen i betänkandet om Turkiet i vissa avsnitt är kylig, men det är det som gör att betänkandet känns äkta.Arvoisa puhemies, pitää paikkansa, että Turkkia koskeva mietintö on monin paikoin penseä, mutta se juuri tekee siitä rehellisen.
För kylar och frysar för hushållsbruk ska information lämnas i informationsbroschyren som tillhandahålls av tillverkaren omkotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien toimittamassa ohjekirjassa on oltava tiedot seuraavista
Det är kyligt här inne, eller hur?Eikö täällä olekin viileää?
Det är en ganska instabil procentsats, och trots att vi varken har haft de gasproblem som vissa kolleger tagit upp, eller den kyla och de hemskheter som drabbat andra medlemsstater, så har det lärt oss hur viktigt det är att vi åtgärdar vår energimix och vår otrygga energisituation.Tämä on melko hätkähdyttävä prosenttiosuus. Vaikka meillä ei ole ollut kaasuongelmia, joista kollegat ovat puhuneet, tai emme joutuneet kärsimään kylmästä tai pelkäämään tiettyjen muiden jäsenvaltioiden tavoin, opimme tätä seuratessamme, miten tärkeää on, että teemme jotain energialähteiden yhdistelmämme ja energiaa koskevan turvattomuutemme vuoksi.
Oet blir kyligareSää kylmenee
Kylen sa:" Ha en bra dag "Jääkaappi toivotti hyvää päivää
Både användningen av energi från förnybara energikällor inom värme och kyla samt el bör angesHuomioon olisi otettava sekä uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmityksen ja jäähdytyksen että sähkön kulutus
Kylare: ritning(ar) eller märke och slagJäähdytin: piirustus (piirustukset) tai merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit
Var nånstans på kylen?Missä täällä?
Ange hur information görs tillgänglig i fråga om stödåtgärder för användning av förnybara energikällor med avseende på el, värme och kyla samt inom transport för alla berörda aktörer (konsumenter, byggare, installatörer, arkitekter, leverantörer av relevant utrustning och relevanta fordonKuvailkaa, kuinka tieto tukitoimenpiteistä, jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähköntuotannossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä liikenteessä, asetetaan kaikkien asianomaisten toimijoiden (kuluttajien, rakentajien, asentajien, arkkitehtien ja laitteiden ja ajoneuvojen toimittajien) saataville?
Du luktar kylaTuoksut kylmältä
Slaktkroppshalvorna styckas i mindre delar som kyls ned till en temperatur mellan ‧ °C och + ‧ °C under minst ‧ timmarSikojen puoliruhot leikataan ja palat jäähdytetään ‧–+‧ °C:een lämpötilaan vähintään ‧ tunnin ajan
Stödsystem som tillämpas av medlemsstaten eller en grupp medlemsstater för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor avseende värme och kylaJäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän soveltamat tukijärjestelmät, joilla edistetään uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä lämmityksessä ja jäähdytyksessä
Näytetään sivua 1. Löydetty 1251 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kyla.Löydetty: 1,049 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.