ääntäminen:      

Käännökset kielelle suomi:

 • kylmä   
  (Noun  )
   
  Ett tillstånd med låg temperatur.
 • kylmyys   
  (Noun  )
 • pakkanen   
  (Noun  )
 • viileys   

Muita merkityksiä:

 
Att göra svalare eller kallare.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta ruotsi -suomi. (3)

kyljääkaappi; reisi
kylarejäähdytin
kylighillitty; viileä; synkeä

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kyla", käännösmuisti

add example
Enodis: Livsmedelsutrustning och utrustning för detaljhandel med livsmedel inklusive kyl- och värmesystem, dryckesmaskiner samt maskindiskEnodis: elintarvikealan ja elintarvikkeiden vähittäiskaupan laitteet, kuten jäähdytys- ja kuumennuslaitteet, juoma-automaatit ja astianpesulaitteet
Värmepumpar som endast kan frigöra värme från en byggnad och leda ut den i luft, mark eller vatten och på så vis kyla ett utrymmelämpöpumput, jotka voivat ainoastaan ottaa talteen rakennuksen lämpöä ja siirtää sitä ilmaan, maahan tai veteen, mistä seuraa sisätilojen jäähtyminen
Falska förhoppningar på båda sidor får i alla fall oss att frukta att vi snabbt kommer att falla tillbaka i det gamla tillståndet av "kylig vänskap".Väärät toiveet molemmin puolin saavat joka tapauksessa meidät pelkäämään, että vanha " viileän ystävyyden" tilanne palautuu pian.
Kyle, är det du?Kyle, oletko se sinä?
Kylar och frysar för hushållsbruk klassificeras i kategorier enligt vad som anges i tabellKotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet jaetaan taulukossa ‧ lueteltuihin luokkiin
Sedan Rumäniens anslutning har antalet anläggningar för kött, fiskeriprodukter och äggprodukter samt kyl- och/eller fryshus som uppfyller de tillämpliga strukturella kraven i förordningarna (EG) nr ‧/‧ och (EG) nr ‧/‧ ökat till ‧ % av de berörda anläggningarna i den medlemsstatenRomanian liittymispäivästä lähtien niiden lihaa, kalastustuotteita ja munatuotteita käsittelevien laitosten ja kylmävarastojen lukumäärä, jotka täyttävät asetusten (EY) N:o ‧/‧ ja (EY) N:o ‧/‧ asiaan liittyvät rakenteelliset vaatimukset, on noussut ‧ prosenttiin kyseisten laitosten määrästä kyseisessä jäsenvaltiossa
fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av värmeenergi i form av ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central produktionskälla, via ett nät, till ett flertal byggnader eller anläggningar i syfte att värma eller kyla ner utrymmen eller processerkaukolämmityksellä tai kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan termisen energian jakelua höyryn, kuuman veden tai jäähdytetyn nesteen muodossa keskitetystä tuotantolähteestä verkoston välityksellä useisiin rakennuksiin tai kohteisiin käytettäväksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sisätiloissa tai prosesseissa
Denna likgiltighet kyler ner våra förhoppningar, som trots allt lever vidare i en önskan att den slovenska regeringen så snart som möjligt skall inse att demokratibegreppet även måste uttryckas genom att man erkänner och ersätter de skador och det lidande som så många italiensktalande medborgare utsatts för i det förgångna.Tämä välinpitämättömyys heikentää toiveitamme, jotka kuitenkin jäävät elämään, koska tahdomme Slovenian hallituksen ymmärtävän mahdollisimman pian, että demokratian käsite merkitsee myös sitä, että sellaiset vahingot ja kärsimykset tunnustetaan ja korvataan, joiden kohteeksi lukuisat italiankieliset kansalaiset ovat menneisyydessä joutuneet.
Om mjölken inte hämtas senast två timmar efter mjölkningen måste den kylas till en temperatur av ‧ °C eller lägre vid daglig hämtning och ‧ °C eller lägre om den inte hämtas dagligenJos maitoa ei kerätä kahden tunnin kuluessa lypsystä, se on keräilyn tapahtuessa päivittäin jäähdytettävä ‧ °C:n lämpötilaan ja vähintään ‧ °C:n lämpötilaan, jos keräily ei tapahdu päivittäin
Att främja forskning och att driva på miniatyriseringen av motorer, kylare, kompressorer osv. bör vara målet för den forskningspolitik som kommissionen finansierarKomission rahoittaman tutkimusohjelman tavoitteena olisi oltava tällaisen tutkimuksen edistäminen ja koneenosien kuten moottorien, jäähdyttimien, kompressorien ym., miniatyyrisoinnin kehittäminen edelleen
Medlemsstaterna ska säkerställa att information om nettofördelarna med, kostnaderna för och energieffektiviteten hos utrustning och system för användning av värme, kyla och el från förnybara energikällor görs tillgänglig av antingen leverantören av utrustningen eller systemet eller av nationella behöriga myndigheterJäsenvaltioiden on varmistettava, että joko laite- tai järjestelmätoimittajat tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset asettavat saataville tietoa uusiutuvista lähteistä peräisin olevien lämmitys-, jäähdytys- ja sähkökäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien nettohyödyistä sekä kustannus- ja energiatehokkuudesta
På tillverkarens begäran får dock ljuddämparen kylas så att den inte överskrider den temperatur som uppmäts vid dess insug när fordonet kör i sin högsta hastighetValmistajan pyynnöstä jäähdyttäminen on kuitenkin sallittua, jotta ajoneuvon kulkiessa suurimmalla nopeudella äänenvaimentimen tuloaukolta mitattua lämpötilaa ei ylitetä
" Vet du hur man kan kyla ner om det bränner? "" Osaatko lievittää palovammaa?
normal årlig energiförbrukning för kylen eller frysen för hushållsbrukkotitalouksien kylmäsäilytyslaitteen vuotuinen energian vakiokulutus
För att kyla och kondensera vatten i avgasprovetVeden jäähdyttämiseksi ja kondensoimiseksi pakokaasunäytteestä
Kylar och frysar märkta med Blomman har följande fördelar :Euroopan ympäristömerkillä varustetuilla tuotteilla on seuraavat hyvät ominaisuudet :
JEM:Säg inte att kyla. DOUGÄlä käske minun rauhoittua
Vi har emellertid känt en ganska kylig vind från nationalistiska extremister och främlingsfientliga krafter som tyvärr finns i Europa.Tunsimme kuitenkin myös kylmän tuulahduksen, joka oli peräisin kansallismielisiltä ääriliikkeiltä ja muukalaisvihamielisiltä voimilta, joita valitettavasti on kaikkialla EU:ssa.
Enligt artikel ‧ c i direktiv ‧/EEG måste en förteckning upprättas över godkända anläggningar, fabriksfartyg eller kyl-eller fryshusdirektiivin ‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohdan mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista, tehdasaluksista tai kylmävarastoista
Kyl- och frysfartygJäähdytysalukset
EG-märkningen skall vara väl synlig, läsbar och outplånligt anbringad på kyl-och frysapparaterna samt vid behov på emballagetCE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, luettavasti ja pysyvästi kylmälaitteeseen ja tarvittaessa pakkaukseen
Genom ändringen från ‧ infördes vissa lättnader av begränsningarna inom kyl- och luftkonditioneringssektorn för att dessa ska anpassas till bestämmelserna i förordning (EG) nrVuonna ‧ tehdyllä muutossäädöksellä myös lievennetään jäähdytys- ja ilmastointialaan liittyviä rajoituksia niiden saattamiseksi asetuksen (EY) N:o ‧/‧ säännösten mukaisiksi
Jag förstår inte hur du kunde låta Kyle planera bröllopetEn usko että annat Kylen suunnitella häät
om övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa strukturella krav i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr ‧/‧ och (EG) nr ‧/‧ på vissa anläggningar för kött, fiskeriprodukter och äggprodukter samt kyl- och/eller fryshus i Rumäniensiirtymätoimenpiteistä sovellettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o ‧/‧ ja (EY) N:o ‧/‧ tiettyjä rakenteellisia vaatimuksia Romaniassa sijaitseviin tiettyihin lihaa, kalastustuotteita ja munatuotteita käsitteleviin laitoksiin sekä kylmävarastoihin
Näytetään sivua 1. Löydetty 1251 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kyla.Löydetty: 0,513 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.