Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
reorganization (e.g. of a company)
 
The combination of several actions into one.
 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidateyhdistyä; lujittua; kovettua; vakauttaa; lujittaa; yhdistää; vahvistaa
consolidated accountkonsernitili
consolidated cash flow statementKonsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statementKonsernitilinpäätös
consolidated income statementKonsernin tuloslaskelma
consolidated projectkoontiprojekti
Consolidated statement of changes in equityLaskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive incomeKonsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community lawyhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidationtoimialueiden yhdistäminen
event consolidationtapahtumien yhdistäminen
land consolidationuusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and ConsolidationAlihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
In that sense, the third updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region constitutes a consolidated version of the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical regionVälimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehtävä kolmas päivitetty luettelo on tässä mielessä konsolidoitu versio Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdystä luettelosta
Each time amended pages or a consolidated, updated version are issued, the index to the information package attached to the EC type-approval certificate shall also be amended to show the most recent dates of amendment, or the date of the consolidated, updated versionJokaisen tarkistuksen tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon julkaisemisen yhteydessä on myös muutettava tyyppiä koskevan tietopaketin hakemistoa, joka on EY-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteenä, siten, että siitä käyvät ilmi viimeisimpien muutosten päivämäärät tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon päivämäärä
If consolidation reveals internal contradictions, such as definitions or wording that differ from one text to another, an overall reformulation replacing the consolidated text should therefore be submitted to the legislative authorities as quickly as possibleJos konsolidoinnin yhteydessä havaitaan sisäisiä ristiriitoja, kuten eroja säädösteksteissä käytettyjen määritelmien tai termien välillä, lainsäätäjälle on esitettävä mitä pikimmin kokonaan uudelleen muotoiltu teksti, joka korvaa konsolidoidun tekstin
ensures the continuation of fiscal consolidation and debt reduction and fix a timetable for the implementation of pension reform with a view to improving long-term fiscal sustainabilityvarmistaa, että julkisen talouden vakauttaminen ja velan supistaminen jatkuvat, ja laatii eläkeuudistuksen täytäntöönpanoa koskevan aikataulun julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden parantamiseksi
The Commission should concentrate its work in order to simplify, consolidate and improve the consistency of existing European legislation so that both service providers and consumers can fully exploit the potential of the Single MarketKomission tulisi keskittyä työskentelyssään voimassaolevien EU-säädösten yksinkertaistamiseen, konsolidointiin ja niiden johdonmukaisuuden parantamiseen, jotta sekä palveluiden tarjoajat että kuluttajat voivat hyödyntää täysin sisämarkkinoiden potentiaalia
Despite the fact that Serbia has been sorely tried by the events that have come to define its recent history, it has slowly begun to recover and to consolidate its democratic structure.Vaikka Serbian lähihistorian tapahtumat ovat koetelleet maata kovin, se on alkanut pikku hiljaa toipua ja vahvistaa demokraattisia rakenteitaan.
The proposal consolidates in a single act the animal health requirements relating to all cloven-hoofed animal species, including the animal welfare provisions of Community legislationEhdotuksen tavoitteena on koota yhteen säädökseen kaikkia sorkkaeläimiä koskevat eläinten terveyteen liittyvät vaatimukset sekä eläinten hyvinvointia koskevan yhteisön lainsäädännön säädökset
Do you not believe that you ought to impose stronger obligations on the Member States here, in relation also to the kind of savings policies pursued in the Member States and to the structure of the consolidation policies in the Member States?Ettekö ole sitä mieltä, että teidän puoleltanne jäsenvaltioille on asetettava voimakkaampia velvollisuuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden säästöpolitiikan tapaan ja jotka liittyvät jäsenvaltioiden vakauttamispolitiikan rakenteeseen?
A MEMBER STATE SHALL REQUIRE ANY UNDERTAKING GOVERNED BY ITS NATIONAL LAW TO DRAW UP CONSOLIDATED ACCOUNTS AND A CONSOLIDATED ANNUAL REPORT IF THAT UNDERTAKING (A PARENT UNDERTAKINGJäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset laativat konsolidoidun tilinpäätöksen ja konsolidoidun toimintakertomuksen, jos yritys (emoyritys
In this one minute, I also have to point out that the different positions on Kosovo within the European Union have encouraged Serbia to make a clear commitment to Europe, which is essential for consolidating peace and democracy in the Balkans and for achieving a constructive approach to regional integration, as demonstrated by the High-Level Meeting in Sarajevo, held on 2 June under the Spanish Presidency.Minuutin aikana minun on myös huomautettava, että Euroopan unionissa Kosovosta esitetyt erilaiset kannanotot ovat rohkaisseet Serbiaa antamaan Euroopalle selkeän sitoumuksen, joka on välttämätön rauhan ja demokratian vakiinnuttamiseksi Balkanilla ja alueellista yhdentymistä koskevan rakentavan lähestymistavan aikaansaamiseksi, kuten Sarajevossa 2. kesäkuuta Espanjan johdolla pidetty korkean tason kokous osoitti.
in parent financial statements when they are made available or published with the consolidated financial statementsemoyrityksen tilinpäätöksessä silloin, kun se on saatavissa tai julkistetaan yhdessä konsernitilinpäätöksen kanssa
Consolidated reports on implementation of the budget revenueKonsolidoitu selvitys talousarvion tulototeutumasta
WHEREAS, NEVERTHELESS, SUCH A PARENT UNDERTAKING MAY, AND, IN CERTAIN CIRCUMSTANCES, MUST BE EXEMPTED FROM THE OBLIGATION TO DRAW UP SUCH CONSOLIDATED ACCOUNTS PROVIDED THAT ITS MEMBERS AND THIRD PARTIES ARE SUFFICIENTLY PROTECTEDemoyritys voidaan kuitenkin vapauttaa ja tietyin edellytyksin se on vapautettava velvollisuudesta laatia tällainen tilinpäätös, jos sen jäseniä ja ulkopuolisia suojataan riittävästi
THE DIFFERENCE BETWEEN THE TAX CHARGED TO THE CONSOLIDATED PROFIT-AND-LOSS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR AND TO THOSE FOR EARLIER FINANCIAL YEARS AND THE AMOUNT OF TAX PAYABLE IN RESPECT OF THOSE YEARS, PROVIDED THAT THIS DIFFERENCE IS MATERIAL FOR THE PURPOSES OF FUTURE TAXATIONTilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta konsolidoituun tuloslaskelmaan kirjattujen verojen ja näiltä kausilta määrättävien verojen erotus, jos sillä on merkitystä myöhemmän verotuksen kannalta
For a consolidated text see OJ C ‧, ‧.‧, pKonsolidoitu toisinto, ks. EYVL C ‧, ‧.‧, s
What matters is also the fact that this new disaster has hit the already very fragile European economy facing the need for fiscal consolidation.Myös sillä on merkitystä, että tämä katastrofi iski jo varsin hauraaseen Euroopan talouteen, joka kohtaa tarpeen vakauttaa julkista taloutta.
Fourthly, a study of the Commission's proposals for a consolidated corporate tax base suggests that the aim is to ensure all Member States develop at a rate involving at most a 2% rise in GDP per annum.Neljänneksi tutkittaessa yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskevia komission ehdotuksia ilmenee, että tavoitteena on varmistaa, että kaikkien jäsenvaltioiden talouskehityksen kasvuvauhti olisi enimmillään 2 prosenttia bruttokansantuotteesta vuodessa.
This edition consolidatesTässä laitoksessa on yhdistetty
Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European UnionEuroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot
For statistical purposes the ECB's reporting requirements in the context of the consolidated balance sheet of the MFI sector are based on three main considerationsRahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevat EKP:n tilastoraportointivaatimukset perustuvat kolmeen keskeiseen näkökohtaan
facilitating a consolidation process among European producerseurooppalaisten laivanrakentajien konsolidointiprosessin helpottaminen
CONSOLIDATED SUMMARY OF COMMITMENTS OUTSTANDINGKONSOLIDOITU YHTEENVETO MAKSATTAMATTA OLEVISTA SITOUMUKSISTA
Without prejudice to specific provisions contained in other directives, Member States may waive application, on an individual or subconsolidated basis, of the rules laid down in paragraph ‧ to a credit institution that, as a parent undertaking, is subject to supervision on a consolidated basis, and to any subsidiary of such a credit institution which is subject to their authorisation and supervision and is included in the supervision on a consolidated basis of the credit institution which is the parent companyRajoittamatta muissa direktiiveissä olevien erityissäännösten soveltamista jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta osittain konsolidoidulla tai yksilöllisellä perusteella ‧ kohdassa mainittuja sääntöjä luottolaitoksiin, jotka emoyrityksinä kuuluvat konsolidoidun valvonnan alaan sekä jokaiseen tämän luottolaitoksen tytäryritykseen, joka on riippuvainen niiden toimiluvasta ja valvonnasta ja joka kuuluu emoyrityksenä toimivan luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan
Article ‧ of Directive ‧/EEC shall not apply to those liabilities items, the valuation of which by the undertakings included in a consolidation is based on the application of provisions specific to insurance undertakings or to those assets items changes in the values of which also affect or establish policyholdersdirektiivin ‧/ETY ‧ artiklaa ei sovelleta niihin vastattavien eriin, joiden arvostus yritysryhmään kuuluvien yritysten taseissa perustuu vakuutusyrityksille ominaiseen varauskäytäntöön, tai niihin vastaavien kohtiin, joiden arvojen muutokset vaikuttavat myös vakuutuksenottajien oikeuksiin tai tuottavat niitä
Consolidated accountsKonsolidoitu tilinpäätös
Näytetään sivua 1. Löydetty 9502 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 2,195 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.