Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
reorganization (e.g. of a company)
 
The combination of several actions into one.
 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidate
yhdistyä; lujittua; kovettua; vakauttaa; lujittaa; yhdistää; vahvistaa
consolidated cash flow statement
Konsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statement
Konsernitilinpäätös
consolidated income statement
Konsernin tuloslaskelma
consolidated project
koontiprojekti
Consolidated statement of changes in equity
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive income
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community law
yhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidation
toimialueiden yhdistäminen
event consolidation
tapahtumien yhdistäminen
land consolidation
uusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and Consolidation
Alihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
en THE AMOUNT ATTRIBUTABLE TO SHARES IN SUBSIDIARY UNDERTAKINGS INCLUDED IN THE CONSOLIDATION HELD BY PERSONS OTHER THAN THE UNDERTAKINGS INCLUDED IN THE CONSOLIDATION SHALL BE SHOWN IN THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS A SEPARATE ITEM WITH AN APPROPRIATE HEADING
fi Konsolidointiin kuuluvien tytäryritysten sellaisia osakkeita tai osuuksia vastaava määrä, jotka ovat muiden kuin konsolidointiin kuuluvien yritysten hallussa, on ilmoitettava konsolidoidussa taseessa asianmukaisesti otsikoituna erillisenä eränä
en I am quite aware that the European countries - I refer to my own country, Italy, in particular, but also to others such as Germany - rested on their laurels during the economic boom, putting off reforms which were necessary in order to consolidate public finances and make businesses competitive and giving way to pressure from trade unions and employers' associations demanding more State aid.
fi Tiedän varsin hyvin, että Euroopan maat viittaan erityisesti kotimaahani Italiaan mutta myös muihin, esimerkiksi Saksaan ovat eläneet noususuhdannetta liian huolettomasti lykätessään uudistuksia, jotka olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa julkisten talousarvioiden vahvistamiseksi ja kilpailukykymahdollisuuksien lisäämiseksi yrityksille, ja antautuessaan ammattiyhdistysten ja valtiolta lisää tukea vaativien yritysjärjestöjen painostukseen.
en Calculation of consolidated requirements
fi Konsolidoitujen vaatimusten laskenta
en African countries must work together to consolidate their future.
fi Afrikan maiden täytyy tehdä yhteistyötä vakiinnuttaakseen tulevaisuutensa.
en Ratification of the ILO's ‧ Consolidated Maritime Labour Convention * (vote
fi Merityötä koskevan ILO:n vuoden ‧ yleissopimuksen ratifiointi * (äänestys
en Moreover, the following may, when they are credit (negative) items, be regarded as consolidated reserves for the calculation of own funds
fi Lisäksi seuraavia eriä voidaan niiden ollessa kredit-eriä (negatiivisia) pitää konsernin omana pääomana laskettaessa omien varojen määrää
en That success will be the key to consolidating the process of gradual constitutionalisation of the Treaties we are currently engaged in, and to ensuring that such Conventions are in future perceived as a good method of preparing intergovernmental conferences.
fi Siitä riippuu sekä se, että perustamissopimukset voidaan muuttaa asteittain perustuslaiksi, minkä olemme ottaneet asiaksemme, että se, että valmistelukunta voi toimia tulevaisuudessa hyvänä menetelmänä valmistella hallitustenvälisiä konferensseja.
en You thus allowed us to consolidate the European Union's credibility and its participation in the electoral process, despite working in a political framework marked by the distrust of Cambodian politicians. You also helped to assert Europe's presence within the joint group of election observers.
fi Kiittää etenkin siksi, että saatoin havaita, että kyseinen työ ei ollut suinkaan helppo ja että hän suoritti sen - minun mielestäni ja kansainvälisten tarkkailijoiden mielestä - tehokkaasti ja erinomaisesti, siksi, että sen ansiosta pystyimme lujittamaan Euroopan unionin uskottavuutta ja sen osallistumista vaaliprosessiin, vaikka työskentelimme Kambod&‧x017E;an poliitikkojen keskinäisen poliittisen epäluottamuksen ilmapiirissä, ja lujittaa Euroopan läsnäoloa vaalitarkkailijoiden yhteisryhmässä.
en Under the same approach, the Communities Agencies and Executive Agencies created through a secondary act of legislation are considered as under the exclusive control of the European Communities and therefore are also included in the consolidation scope
fi Myös kaikkien yhteisön johdetun oikeuden nojalla perustettujen yhteisön virastojen ja toimeenpanovirastojen katsotaan saman lähestymistavan mukaisesti olevan Euroopan yhteisöjen yksinomaisessa määräysvallassa, ja ne on tämän vuoksi otettu konsolidoinnin piiriin
en The strategy is based on (i) the further implementation of the expenditure-based adjustment for the period ‧-‧ adopted in summer ‧; and (ii) an additional consolidation effort amounting to ‧,‧ pp. of GDP in ‧ and further ‧,‧ pp. in ‧, which is however not underpinned by broad measures
fi Strategia perustuu i) kesällä ‧ hyväksytyn menoperusteisen sopeutuksen täytäntöönpanon jatkamiseen kaudella ‧–‧ ja ii) lisävakautukseen, jonka vaikutus on ‧,‧ prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen vuonna ‧ ja vielä ‧,‧ prosenttiyksikköä vuonna ‧ mutta jota ei kuitenkaan tueta yleisin toimenpitein
en Of course, as I said before we want to further consolidate the energy relationship, on the basis of the most important principles, which are reciprocity, fairness and equality.
fi Kuten jo aiemmin mainitsin, haluamme vakauttaa energiasuhdettamme nykyisestä ja suhteen on perustuttava tärkeimpiin periaatteisiin eli vastavuoroisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen.
en Calls upon the new government formed after these elections to consolidate Ukraine's espousal of common European values and objectives by taking further steps to promote democracy, human rights, civil society and the rule of law, by resuming market reforms and by overcoming the political divisions in Ukraine
fi kehottaa vaalien jälkeen muodostettavaa uutta hallitusta lujittamaan yhteisten eurooppalaisten arvojen ja tavoitteiden omaksumista Ukrainassa ryhtymällä lisätoimiin demokratian, ihmisoikeuksien, kansalaisyhteiskunnan ja oikeusvaltion edistämiseksi, jatkamalla markkinoiden uudistuksia ja tekemällä lopun Ukrainan poliittisesta jakautumisesta
en Draws attention, with deep concern, to the threat that the transhipment of drugs from as far afield as Colombia and Afghanistan and human trafficking poses to the consolidation of peace in Guinea-Bissau and to the stability of the West African region, and calls on the United Nations agencies, with appropriate support from ECOWAS, to develop a regional plan of action to address this challenge
fi kiinnittää syvästi huolestuneena huomion uhkaan, jonka niinkin kaukaa kuin Kolumbiasta ja Afganistanista saapuvien huumeiden kauttakulku ja ihmiskauppa aiheuttavat rauhan lujittamiselle Guinea-Bissaussa ja Länsi-Afrikan alueen vakaudelle, ja kehottaa YK:n virastoja ECOWASin asiaa koskevan tuen avulla laatimaan alueellisen toimintasuunnitelman tähän haasteeseen vastaamiseksi
en actions to set up or consolidate partnerships between competent institutions to establish an operational framework to develop tests on the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET
fi kumppanuuksien luominen tai vahvistaminen tunnustettujen laitosten välillä tarkoituksena saada aikaan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen siirron järjestelmän (ECVET) mukainen toimintakehys kokeiluhankkeiden kehittämistä varten
en The Member States have improved budgetary consolidation though close cooperation.
fi Selkeästi koordinoidun lähestymistavan ansiosta jäsenvaltiot ovat pystyneet tervehdyttämään talousarviota paremmin.
en The name and registered office of its parent that publishes consolidated financial statements should also be disclosed
fi Tilinpäätöksessä esitetään myös konsernitilinpäätöksen julkistavan emoyrityksen nimi ja kotipaikka
en whereas the illegal and illicit exploitation of the natural resources and other assets of certain ACP countries is, to an increasing extent, one of the fundamental causes for the outbreak and prolongation of conflicts in these countries in general and Africa in particular; whereas such practices should therefore be ended as swiftly as possible by every means available in order to consolidate peace and ensure good governance
fi ottaa huomioon, että luonnonvarojen ja muiden eräissä AKT-maissa esiintyvien rikkauksien laiton hyödyntäminen on yhä enenevässä määrin yksi konfliktien puhkeamisen ja pitkittymisen perussyistä näissä maissa ja erityisesti Afrikassa; katsoo, että rauhan lujittamiseksi ja hyvän hallinnon varmistamiseksi tällaiset käytännöt olisi lopetettava mahdollisimman pikaisesti kaikin käytettävissä olevin keinoin
en It believes that, whilst transnational consolidation of equivalent institutions is likely to create economies of scale and to simplify procedures, the consolidation of different activities into a single institution tends to create gigantic, hybrid businesses
fi Komitea katsoo, että samantyyppisten laitosten kansainvälisellä yhdistymisellä luodaan todennäköisesti mittakaavaetuja ja yksinkertaistetaan menettelytapoja, kun taas erityyppisten toimintojen keskittämisellä yhteen laitokseen luodaan mittasuhteiltaan valtavia sekayrityksiä
en As the EU enlarges, indeed precisely as it undergoes this process of enlargement, it is called upon to oppose any unilateral attempts to accumulate power, and to maintain and - if necessary - establish and consolidate stability by cultivating a balanced relationship with China.
fi EU:n velvollisuutena on myös ja nimenomaan laajentumisprosessinsa yhteydessä vastustaa yksipuolisia valtapyrkimyksiä ja ylläpitää tai tarvittaessa luoda tai lujittaa vakautta tasapainoisten Kiinan-suhteiden avulla.
en In line with the approach adopted elsewhere in this amending Directive, the amendment to Article ‧ (itself inserting a new Article ‧ a in the Consolidated Banking Directive ‧ ) brings this provision into line with institutional precedent by clarifying that the EBC should give guidance as to whether the consolidated supervision arrangements of competent authorities are likely to achieve the objectives defined elsewhere in the chapter at the request of the Commission
fi Tässä muutosdirektiivissä yleisesti omaksutun lähestymistavan mukaisesti ‧ artiklan ‧ kohtaan tehtävällä muutoksella (jolla konsolidoituun pankkidirektiiviin ‧ lisätään uusi ‧ a artikla) saatetaan kyseinen säännös toimielimiä koskevan käytännön mukaiseksi selventämällä, että Euroopan pankkikomitean olisi komission pyynnöstä annettava neuvoja siitä, saavutetaanko toimivaltaisten valvontaviranomaisten konsolidoidulla valvonnalla todennäköisesti tavoitteet, jotka on määritelty luvun muissa kohdissa
en The adoption and implementation of the fiscal consolidation included in the Law on Stabilization of Public Finances currently debated in the Parliament would be a step in the right direction
fi Parlamentissa parhaillaan käsiteltävään julkisen talouden rahoitusaseman vahvistamista koskevaan lakiin sisältyvän julkisen talouden tervehdyttämisohjelman hyväksyminen ja toteuttaminen olisi askel oikeaan suuntaan
en The Commission's accounting officer shall consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
fi Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja erillisvirastojen alustavat tilinpäätökset varainhoitoasetuksen ‧ artiklan mukaisesti
en whereas the existing accounting rules laid down by the Fourth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ based on Article ‧(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies (the ‧th Company Law Directive) and the Seventh Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ based on Article ‧(g) of the Treaty on consolidated accounts (the ‧th Company Law Directive) are often very burdensome for small and medium-sized companies, and in particular for micro-entities (very small companies
fi ottaa huomioon, että yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan g alakohdan nojalla ‧. heinäkuuta ‧ annetun neljännen neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY (neljäs yhtiöoikeusdirektiivi)ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan g alakohdan nojalla ‧. kesäkuuta ‧ annetun seitsemännen neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY (seitsemäs yhtiöoikeusdirektiivi) mukaiset voimassa olevat kirjanpitosäännöt ovat usein hyvin raskaita pienille ja keskisuurille yrityksille ja erityisesti mikroyrityksille (erittäin pienet yritykset
en The fact that, together with the Commission, Sweden remained firm with regard to the consolidation efforts of individual Member States is extremely positive.
fi Se, että komission myötä myös Ruotsi pysyi tiukkana yksittäisten jäsenvaltioiden vakauttamispyrkimyksissä, oli hyvin positiivista.
en Report on implementation of Directive ‧/‧/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (‧/‧(INI))- JURI Committee
fi Mietintö tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin ‧/‧/EY täytäntöönpanosta (‧/‧(INI))- JURI-valiokunta
Näytetään sivua 1. Löydetty 9502 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 5,538 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.