Käännökset kielelle suomi:

 • lujittaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • lujitus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistaminen   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • vahvistus   
  (Noun  )
   
  The act or process of consolidating
 • yhdistäminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • yhteensovittaminen   
  (Noun  )
   
  The combination of several actions into one
 • konsolidointi   
   
  The process of producing an accounting of the earnings of a parent company and its subsidiaries, post acquisition, where the parent is the company with controlling interest.
 • lujittuminen   

Muita merkityksiä:

 
reorganization (e.g. of a company)
 
The combination of several actions into one.
 
The act or process of consolidating, making firm, or uniting; the state of being consolidated; solidification; combination.
 
(medicine) A solidification into a firm dense mass. It is usually applied to induration (swelling or hardening of normally soft tissue) of a normally aerated lung.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta englanti -suomi. (13)

consolidate
yhdistyä; lujittua; kovettua; vakauttaa; lujittaa; yhdistää; vahvistaa
consolidated cash flow statement
Konsernin rahavirtalaskelma
consolidated financial statement
Konsernitilinpäätös
consolidated income statement
Konsernin tuloslaskelma
consolidated project
koontiprojekti
Consolidated statement of changes in equity
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista.
consolidated statement of comprehensive income
Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma.
consolidation of Community law
yhteisön oikeuden konsolidointi
domain consolidation
toimialueiden yhdistäminen
event consolidation
tapahtumien yhdistäminen
land consolidation
uusjako; tilusten sijoitus
Vendor Evaluation and Consolidation
Alihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "consolidation", käännösmuisti

add example
en Finally, the credibility of a proactive immigration policy must be consolidated by an effective campaign to combat illegal immigration and the trafficking in human beings which is associated with it.
fi Lopuksi sanottakoon, että aktiivisen maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta on vahvistettava laittoman maahanmuuton ja siihen liittyvän ihmiskaupan tehokkaalla torjunnalla.
en Eurosystem consolidated balance sheets shall comprise all the items in the ECB's and the NCBs’ balance sheets
fi Eurojärjestelmän konsolidoitu tase käsittää kaikki EKP:n ja kansallisten keskuspankkien taseissa olevat erät
en In the case where undertakings are linked by a relationship within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, the competent authorities shall determine how consolidation is to be carried out
fi Jos yritykset ovat sidoksissa direktiivin ‧/‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdassa tarkoitetussa suhteessa, toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät, kuinka konsolidointi suoritetaan
en Yes, enlargement must be a factor in institutional progress, but enlargement must be just as much about avoiding the dismantling of existing policies, and even be about consolidating them.
fi Kyllä, laajentumisen on edistettävä toimielinjärjestelmää, mutta laajentumisen tavoitteena on myös oltava se, että vältetään nykyisten politiikkojen purkamista ja että niitä jopa vahvistetaan.
en The consolidated country and regional aid allocations shall be consistent with the amounts set out in Article ‧ of the Internal Agreement
fi Myönnettyjen yhdistettyjen maa- ja aluekohtaisten tukien on vastattava sisäisen sopimuksen ‧ artiklassa vahvistettuja määriä
en This is linked to the lack of specific measures underpinning the proposed retrenchment path after ‧, uncertainty as to the implementation of further tax cuts envisaged in the new government's coalition agreement and their reconciliation with the necessary consolidation, risks related to the strength of the economic recovery and the possible need of further financial market stabilisation measures
fi Tämä johtuu siitä, että vuoden ‧ jälkeen ehdotettua supistamisuraa tukevia erityistoimia ei ole täsmennetty, uudessa hallituksen koalitiosopimuksessa suunniteltujen uusien veroleikkausten täytäntöönpano ja sovittaminen yhteen tarvittavan vakautuksen kanssa on vielä epävarmaa, talouden elpymisen voimakkuuteen liittyy riskejä ja rahoitusmarkkinoilla saatetaan tarvita uusia vakautustoimenpiteitä
en A common framework for the introduction of the supervision of investment firms on a consolidated basis should therefore be provided for
fi Sen vuoksi olisi säädettävä yhteisistä säännöistä sijoituspalveluyritysten konsolidoidun valvonnan aikaansaamiseksi
en You see, in the wake of the Swedish court's judgment against the managers of the website The Pirate Bay, who were punished for having encouraged peer-to-peer sharing of musical material, Parliament's approval of a measure of this kind would consolidate a negative and altogether inappropriate approach to the new dynamics of the current technological era and the need of entire generations for culture, communication and freedom.
fi Nimittäin ruotsalaisen tuomioistuimen The Pirate Bay -internet-sivuston johtajia vastaan antaman tuomion, jossa näitä rangaistiin siitä, että he olivat rohkaisseet jakamaan musiikkimateriaalia vertaisverkossa, vanavedessä se, että parlamentti hyväksyy tämän tyyppisen toimenpiteen, vahvistaisi negatiivista ja kaiken kaikkiaan sopimatonta lähestymistapaa suhteessa nykyisen teknologian synnyttämään uudenlaiseen dynamiikkaan sekä kokonaisen sukupolven tarpeita kulttuurin, viestinnän ja vapauden alalla.
en The consolidation loan was a financial operation linked, in every case, to an investment project
fi Se oli aina investointiin sidoksissa oleva rahoitustoimi
en I have published it in consolidated form, but I can by no means recommend the book.
fi Olen julkistanut sen konsolidoituna toisintona, mutta en voi missään tapauksessa suositella kirjaa.
en The proposed administrative simplification measures follow the now consolidated and positive Union practice of verifying the need and effectiveness of obsolete Community law or of scrutinising national practices and legislation that contradict Treaty principles
fi Ehdotetut hallinnon yksinkertaistamistoimet perustuvat unionin nykyiseen vakiintuneeseen ja myönteiseen käytäntöön tarkistaa vanhentuneiden unionin säännösten tarpeellisuus ja tehokkuus tai analysoida perustamissopimuksen periaatteiden kanssa ristiriidassa olevia kansallisia käytänteitä ja säännöksiä
en resume fiscal consolidation as envisaged in the programme so as to return to a deficit-to-GDP ratio below ‧ % in ‧ as planned and ensure that the general government debt ratio is reduced accordingly, by spelling out the measures underlying the planned consolidation in the outer years towards the MTO
fi jatkamaan vakauttamista ohjelman mukaisesti siten, että vuonna ‧ palataan suunnitelmien mukaisesti alle ‧ prosentin alijäämään suhteessa BKT:hen, ja varmistamaan, että julkisen velan suhde BKT:hen supistuu vastaavalla tavalla, ilmoittamalla toimenpiteet, joita aiotaan toteuttaa vakauttamisen tukemiseksi ohjelmakauden loppuvuosina pyrittäessä keskipitkän aikavälin tavoitteeseen
en effective synergies to consolidate and improve RTDI capacities, the cultivation of excellence, attention to SMEs, and establishing cooperation at European and international level and harnessing the results
fi tehokas yhteisvaikutus t&k-valmiuksien lujittamiseksi ja kehittämiseksi, huippuosaamisen kehittäminen, pk-yritysten asianmukainen huomioiminen, yhteistyön luominen eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tulosten hyödyntäminen
en An enhanced political dialogue within the framework of Article ‧ of the Cotonou Agreement will be conducted with your government with a view to consolidating democracy and the rule of law in particular through the holding of parliamentary elections as well as respect for human rights and fundamental freedoms
fi Cotonoun sopimuksen ‧ artiklan mukaista lujitettua poliittista vuoropuhelua jatketaan Guinean hallituksen kanssa demokratian ja oikeusvaltion lujittamiseksi, erityisesti järjestämällä parlamenttivaalit, ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamisen vahvistamiseksi
en This is an important signal as regards the responsibility of states and of creditors, since it does not establish a 'transfer Union' in which financially irresponsible states would run their affairs at the expense of the financial standing of countries having consolidated public finances.
fi Tämä on tärkeä viesti valtioiden ja velkojien vastuusta, koska tällä ei oteta käyttöön "siirtoihin perustuvaa unionia", jossa taloudellisesti vastuuttomat valtiot hoitavat asioitaan niiden valtioiden kustannuksella, jotka ovat vahvistaneet julkista talouttaan.
en This Annex is interpreted according to the ESA ‧, unless Regulation ECB/‧/‧ of ‧ November ‧ concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector, Regulation ECB/‧/‧ of ‧ July ‧ concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds or this Guideline, explicitly or implicitly, overrides its provisions
fi Tätä liitettä tulkitaan EKT‧:n mukaisesti, ellei rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta ‧ päivänä marraskuuta ‧ annetulla asetuksella EKP/‧/‧, sijoitusrahastojen saamisista ja veloista ‧ päivänä heinäkuuta ‧ annetulla asetuksella EKP/‧/‧ tai näillä suuntaviivoilla nimenomaisesti tai implisiittisesti sivuuteta sen määräyksiä
en At the present time, when we are coming out of the crisis and are standing before the new challenges which await the EU after 2013, innovation is one of the most important ways - if not the most important way - to consolidate the EU's position in the world.
fi kirjallinen. - (PL) Tällä hetkellä, kun olemme selviytymässä kriisistä ja odotamme EU:n vuoden 2013 jälkeen kohtaamia uusia haasteita, innovaatio on yksi merkittävimmistä tavoista - ellei peräti merkittävin - vahvistaa EU:n asemaa maailmassa.
en If several undertakings meet the above criteria, they must nevertheless be included in the consolidation where collectively they are of non-negligible interest with respect to the aforementioned objectives, or
fi Jos useampi yritys täyttää edellä mainitut vaatimukset, ne on kuitenkin sisällytettävä konsolidointiin sikäli kuin tällä yrityskokonaisuudella on huomattava merkitys edellä mainittujen päämäärien suhteen
en It is an agreement which, while safeguarding and providing opportunities for European interests, must above all contribute to the economic stability and progress of South Africa as well as its political and democratic consolidation.
fi Tämä sopimus todellakin turvaa Euroopan edut ja tarjoaa niille uusia mahdollisuuksia, ja se edistää ennen kaikkea Etelä-Afrikan vakautta ja talouskehitystä ja maan poliittista ja demokraattista lujittamista.
en For the purposes of implementing Article ‧(b)(i) of this Regulation, the years which the worker lacks to reach the pensionable or compulsory retirement age as stipulated under Article ‧ of the consolidated version of the Ley de clases pasivas del Estado (Law on State Pensioners) shall be taken into account as actual years of service to the State only if at the time of the event in respect of which invalidity or death pensions are due, the beneficiary was covered by Spain's special scheme for civil servants or was performing an activity assimilated under the scheme, or if, at the time of the event in respect of which the pensions are due, the beneficiary was performing an activity that would have required the person concerned to be included under the State's special scheme for civil servants, the armed forces or the judiciary, had the activity been performed in Spain
fi Tämän asetuksen ‧ artiklan ‧ kohdan b alakohdan i alakohtaa sovellettaessa vuodet, joina työntekijä ei ole eläkkeeseen oikeuttavassa iässä tai pakollisessa eläkeiässä siten kuin niistä säädetään valtion eläkkeensaajia koskevan lain (Ley de clases pasivas del Estado) konsolidoidun tekstin ‧ §:ssä, otetaan huomioon tosiasiallisina valtion palvelusvuosina ainoastaan, jos sen tapahtuman ajankohtana, jonka perusteella työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeet maksetaan, etuudensaaja kuului Espanjan virkamiesten erityisjärjestelmään tai harjoitti kyseisessä järjestelmässä tähän rinnastettavaa toimintaa, tai jos eläketapahtuman ajankohtana etuudensaaja harjoitti toimintaa, joka olisi edellyttänyt asianomaisen henkilön kuulumista valtion virkamiesten, puolustusvoimien tai oikeuslaitoksen erityisjärjestelmään, jos toimintaa olisi harjoitettu Espanjassa
en Notes, as last year, that, except for the effects of the absence of effective internal control procedures for miscellaneous revenues and advances, the Court is of the opinion that the consolidated annual accounts of the European Communities and the notes thereto faithfully reflect the revenue and expenditure of the Communities for the year ‧ and their financial position at the year-end (DAS, paragraphs ‧ and III
fi toteaa kuten viime vuonnakin, että tilintarkastustuomioistuin katsoo Euroopan yhteisöjen konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen tueksi esitettyjen selvitysten antavan –sekalaisiin tuloihin ja maksettuihin ennakkoihin sovellettavan tehokkaan sisäisen valvonnan puuttumista lukuun ottamatta- luotettavan kuvan yhteisöjen tuloista ja menoista varainhoitovuonna ‧ sekä taloudellisesta tilanteesta varainhoitovuoden lopussa (tarkastuslausuman ‧ ja ‧ kohta
en On the Eur-Lex website you will find half of those acts in a consolidated form - not yet the law, because we have never made a law to consolidate all those acts - but you will nonetheless find that half the acquis is now on Eur-Lex in its shortened form.
fi Eur-Lex-WWW-sivustolla on puolet näistä säädöksistä konsolidoidussa muodossa - ei vielä varsinaisina lakeina, koska emme ole koskaan antaneet sellaista lakia, jonka mukaan kaikki säädökset pitäisi konsolidoida - mutta joka tapauksessa huomaatte, että puolet yhteisön säännöstöstä on nyt Eur-Lexissä lyhennetyssä muodossa.
en whereas the Commission will propose revising the Accession Partnership in spring ‧ and will present a yearly general review, starting from the end of ‧, of the way in which the political reforms are consolidated and broadened
fi ottaa huomioon, että komissio ehdottaa liittymiskumppanuuden uudelleenarviointia keväällä ‧ ja esittää vuoden ‧ lopusta alkaen vuosittain yleisarvion siitä, millä tavoin poliittisia uudistuksia on saatu vakiinnutettua ja laajennettua
en Must a tax on motive force levied on motors used for transporting industrial gas by means of pipes under very high pressure, which requires the use of compression installations, be regarded as a charge having equivalent effect prohibited by Articles ‧ et seq. of the consolidated version of the Treaty, if it is apparent that, de facto, it is levied by a province or a municipality on the transport of industrial gas outside its territorial limits, when in the same conditions the transport of natural gas is exempt from such a tax?
fi Onko maakunnallista moottorikäyttövoimaveroa, joka koskee moottoreita, joita käytetään teollisuuskaasun kuljetukseen putkissa hyvin korkealla paineella, joka edellyttää kompressointiasemaa, pidettävä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen konsolidoidun version ‧ artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa kiellettynä vaikutukseltaan vastaavana maksuna, koska sitä ilmeisesti tosiasiallisesti kantaa maakunta tai kunta teollisuuskaasun kuljetuksesta näiden alueen rajojen ulkopuolella, kun taas maakaasun kuljetus samoissa olosuhteissa on vapautettu tällaisesta verosta?
en Where the competent authorities of the Member State in which a parent undertaking is situated do not themselves exercise supervision on a consolidated basis pursuant to Article ‧, they may be invited by the competent authorities responsible for exercising such supervision to ask the parent undertaking for any information which would be relevant for the purposes of supervision on a consolidated basis and to transmit it to these authorities
fi Jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa emoyritys sijaitsee, eivät toteuta konsolidoitua valvontaa itse ‧ artiklan säännösten mukaisesti, tämän valvonnan toteuttamisesta vastuussa olevat toimivaltaiset viranomaiset voivat kehottaa niitä pyytämään emoyritykseltä konsolidoidun valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja ilmoittamaan niistä näille viranomaisille
Näytetään sivua 1. Löydetty 9502 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen consolidation.Löydetty: 3,16 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.