ääntäminen:      

Käännökset kielelle suomi:

 • kylmä   
  (Noun  )
   
  Ett tillstånd med låg temperatur.
 • kylmyys   
  (Noun  )
 • pakkanen   
  (Noun  )
 • viileys   

Muita merkityksiä:

 
Att göra svalare eller kallare.

Samanlaisia ​​lauseita sanakirjasta ruotsi -suomi. (3)

kylreisi; jääkaappi
kylarejäähdytin
kylighillitty; viileä; synkeä

    Näytä taivutusmuodot

Esimerkki lauseet "kyla", käännösmuisti

add example
Kylare med dubbla kondensytor C, ‧ mm långKaksipintalauhdutin C, ‧ mm:n pituinen
KYL-/FRYSANLÄGGNINGARKYLMÄVARASTOT
Tillverkaren får, om myndigheten godkänner det, begära att redoläget för en övervakare sätts till fullständigt utan att övervakaren fullständigt genomfört sin övervakning om övervakningen är frånkopplad för flera driftsekvenser på grund av kvarstående extrema driftförhållanden (t.ex. sträng kyla eller hög höjdValmistaja voi pyytää hallinnollisen yksikön suostumusta siihen, että valvontalaitteen valmiustilaksi määritellään täydellinen, vaikka valvontaa ei olisi suoritettu loppuun, jos valvonta on keskeytetty useiden käyttöjaksojen ajaksi johtuen siitä, että käyttöolosuhteet ovat olleet yhtäjaksoisesti äärimmäiset (esim. kylmä ulkolämpötila, suuri korkeus merenpinnasta
För kylar och frysar för hushållsbruk ska information lämnas i informationsbroschyren som tillhandahålls av tillverkaren omkotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden valmistajien toimittamassa ohjekirjassa on oltava tiedot seuraavista
om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaserEuroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o ‧/‧ tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta
Foder som lätt fördärvas, såsom grönfoder, grönsaker, frukt, kött och fisk, bör försvaras i kylrum, kyl- eller frysskåpNopeasti pilaantuvat rehut kuten lehdesrehut, vihannekset, hedelmät, liha ja kala tulisi säilyttää kylmävarastossa, jääkaapissa tai pakastimessa
Det är lite kyligt här inneTäällä on vähän kylmä
Det är omöjligt att inför allt detta bevara en kylig distans.Tällaisen edessä ei ole mahdollista pitää levollisina kiinni puolueettomuudesta.
Medlemsstaterna får inte inom sitt respektive territorium förbjuda, begränsa eller hindra att kyl-och frysapparater, försedda med den EG-märkning som intygar att de överensstämmer med samtliga bestämmelser i detta direktiv, släpps ut på marknadenJäsenvaltiot eivät voi kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin kaikkien säännösten mukaisuutta osoittavalla CE-merkinnällä varustettujen kylmälaitteiden markkinoille saattamista alueellaan
Det är ett standardsvar, ett kyligt svar.Se oli perin tavanomainen ja kylmä vastaus.
Det är lugnt, KyleMinä pärjään kyllä, Kyle
Eftersom dessa åtgärder – stopp för att saluföra kyl- och frysprodukter, matlagningsprodukter och diskmaskiner under varumärket Vedette under fem år – kommer att leda till ett försämrat ekonomiskt resultat för företaget gäller det att se till att företaget kan klara av demKoska kyseiset toimenpiteet (Vedette-merkkisten kylmälaitteiden, ruoanvalmistuksessa käytettävien laitteiden ja astianpesukoneiden markkinoinnin lopettaminen viiden vuoden ajaksi) heikentävät yrityksen taloudellista tulosta, on varmistettava, että yritys kykenee selviytymään niistä
När man inte längre kan räkna med att mer ammoniak utvecklas, sänks förlaget så att röret från kylaren kommer ovanför vätskeytanKun ammoniakin kehittyminen on todennäköisesti lakannut, lasketaan keruupulloa niin, että jäähdyttimen jatkoputken pää on nesteen pinnan yläpuolella
Hans kylare är trasigHänen oman jäähdytin hajosi, joten hän otti minun
Minst ‧ % av den totala energi som används för att värma eller kyla rum eller värma varmvatten för hushållsbruk ska komma från förnybara energikällor. (‧,‧ poäng, ‧ poäng om ‧ % av campingplatsens energi som används för de ändamålen kommer från förnybara energikällorVähintään ‧ prosenttia huoneiden lämmittämiseen tai jäähdytykseen tai talousveden lämmittämiseen käytetystä kokonaisenergiasta on oltava tuotettu uusiutuvista energialähteistä. (‧,‧ pistettä, ‧ pistettä, jos ‧ % näihin tarkoituksiin käytettävästä leirintäalueen energiasta tuotetaan uusiutuvista energialähteistä
Jag har dem kvar i kylenMinulla on ne yhä jääkaapissani
Vatten av dricksvattenkvalitet skall användas för att kyla behållarna efter värmebehandlingen utan att detta berör förekomsten av kemiska tillsatser som används i enlighet med god teknisk sedvana för att förhindra korrosion av utrustning och behållareSäiliöiden jäähdyttämiseen lämpökäsittelyn jälkeen on käytettävä juomavettä, jossa kuitenkin voi esiintyä kemiallisia lisäaineita, joita käytetään hyvien teknisten valmistusmenetelmien mukaisesti laitteiden ja säiliöiden korroosion ehkäisemiseksi
Det bör därför fastställas att interventionsorternas kyl-och fryshus och styckningsanläggningar skall vara oberoende av de slakterier och de anbudsgivare som tilldelats kontraktSen vuoksi olisi edellytettävä, että interventiokeskusten jäähdyttämöt ja leikkaamot ovat riippumattomia tarjouskilpailussa osallisina olevista teurastamoista sekä tarjouskilpailun voittajista
Kyl till rumstemperatur och späd med N, N-dimetylformamid till full volymAnnetaan jäähtyä huoneenlämpöön ja täytetään merkkiin asti N, N-dimetyyliformamidilla
På vintern faller temperaturerna sällan under –‧ °C, men detta är tillräckligt för att tillgodose de olika sorternas behov av kylaAlin talvilämpötila laskee harvoin alle –‧ °C:een mutta riittää kuitenkin varmistamaan eri lajikkeiden kylmäntarpeen
Denna förteckning omfattar toner, bläck, kyl- och elutrustning, batterier, energisnåla lampor, läkemedel, fett och oljor etc. och elektriska apparater enligt specifikationen i direktiv ‧/‧/EG av den ‧ januari ‧ om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EGTähän luetteloon sisältyvät esimerkiksi väriaineet, musteet, jäähdytys- ja sähkölaitteet, paristot, energiansäästölamput, lääkkeet, rasvat/öljyt sekä sähkölaitteet, sellaisina kuin ne yksilöidään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä ‧/‧/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä ‧/‧/EY
Rättelse till kommissionens beslut ‧/‧/EU av den ‧ oktober ‧ om ändring av beslut ‧/‧/EU vad gäller förteckningen över vissa anläggningar för kött, fiskeriprodukter, äggprodukter samt kyl- och/eller fryshus i Rumänien som omfattas av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa strukturella kravOikaistaan komission päätös ‧/‧/EU, annettu ‧ päivänä lokakuuta ‧, päätöksen ‧/‧/EU muuttamisesta sellaisten Romaniassa sijaitsevien tiettyjen lihaa, kalastustuotteita ja munatuotteita käsittelevien laitosten sekä kylmävarastojen luettelon osalta, joihin sovelletaan tiettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevia siirtymätoimenpiteitä
Näytetään sivua 1. Löydetty 1185 lausetta, jotka rinnastuvat lauseeseen kyla.Löydetty: 0,517 ms.Käännösmuisteja synnyttävät ihmiset tietokoneella, mikä saattaa aiheuttaa virheitä. Ne tulevat monista lähteistä ja niitä ei tarkisteta. Pidä se vara.